01
08
07
06
05
04
03
02

ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಕ್ಲಾಮ್ಶೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್