01
08
07
06
05
04
03
02

ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರ್ಯಾಕ್