01
08
07
06
05
04
03
02

ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಲಾಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೌಲ್