01
08
07
06
05
04
03
02

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್