01
08
07
06
05
04
03
02

ಯು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೈಲ್ಸ್