01
08
07
06
05
04
03
02

ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಲ್ಡರ್