01
08
07
06
05
04
03
02

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್