01
08
07
06
05
04
03
02

ಹಣ್ಣು ವಿರೋಧಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಮ್ಯಾಟ್