01
08
07
06
05
04
03
02

ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಲೆ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್